การนำเสนอผลงานวิจัย


ด้วยสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 10 การจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมนารายณ์บอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีแก่นเรื่อง (Theme) คือ "New Scientific Discoveries and Technologies in Dementia"

ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Electronic Poster Presentation ตาม รายละเอียดด้านล่างนี้

การส่งบทคัดย่อประเภท Electronic Poster Presentation

 • บทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • บทคัดย่อควรจัดทำในกระดาษขนาด A4 ที่มีการเว้นขอบอย่างน้อย 1 นิ้ว โดยใช้ตัวอักษรชนิด Angsana New, Angsana UPC, Cordia New, Cordia UPC หรือ TH Sarabun ขนาด 16 point ตลอดทั้งเอกสาร
 • หัวข้อหรือคำดังต่อไปนี้ควรใช้อักษรชนิด เข้ม (bold): หัวเรื่อง (Title), ชื่อ-สกุลผู้นำเสนอ, หัวข้อย่อยของบทคัดย่อ และคำสำคัญ
 • ตัวอักษรชนิด เอียง (italic) หรือ ขีดเส้นใต้ (underline) อาจใช้ร่วมด้วยได้ตามความเหมาะสม
 • หัวเรื่อง (Title) ต้องมีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด
 • ระบุชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยได้ไม่จำกัดจำนวน และระบุสถาบันของผู้มีส่วนร่วมโดยใส่เครื่องหมาย *, **, *** ฯลฯ หลังชื่อ
 • ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจะเป็นชื่อในลำดับที่เท่าใดก็ได้ แต่ชื่อ-สกุลของผู้นำเสนอต้องเป็นอักษรชนิด เข้ม (bold)
 • บทคัดย่อต้องมีหัวข้อย่อยดังนี้: วัตถุประสงค์ (Objectives), วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods), ผลการวิจัย (Results) และสรุป (Conclusion)
 • บทคัดย่อมีจำนวนบรรทัดไม่เกิน 20 บรรทัด (ไม่รวมชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย/นำเสนอ และชื่อสถาบัน)
 • บทคัดย่อต้องไม่มีตารางหรือภาพใด ๆ และไม่ต้องใส่เอกสารอ้างอิง
 • ที่ด้านล่างสุดของบทคัดย่อ ระบุสถาบันทีละบรรทัดให้ตรงกับเครื่องหมาย *, **, *** ฯลฯ
 • บทคัดย่อของผู้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
 • ส่งบทคัดย่อไปที่สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย email: dementiadat@gmail.com ภายใน วันที่ 31 มกราคม 2564
 • สมาคมฯจะส่งอีเมล์แจ้งผลการรับ Electronic Poster Presentation ไม่เกินวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
การเตรียมเนื้อหาของโปสเตอร์ที่จะนำเสนอ

 • เนื้อหาสไลด์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • นำเสนอเป็นภาษาไทย
 • เนื้อหาประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (title) หลักการและเหตุผลหรือบทนำ (rational/ introduction) วัตถุประสงค์ (objective) ระเบียบวิธีวิจัย (method) สถิติที่ใช้ ผลการวิจัย (result) การอภิปรายผล (discussion) บทสรุป (conclusion) และบรรณานุกรม (reference)
 • ใช้เวลาในการนำเสนอผลงาน 8 นาที
 • ผู้ชนะการนำเสนอผลงาน จะได้รางวัลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทและเกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการนำเสนอทุกคนจะได้เกียรติบัตรการเข้านำเสนอผลงาน
การเตรียมเนื้อหาของ Electronic poster ที่จะนำเสนอ

 • File Power point 1 หน้า โดยกำหนดขนาด แนวตั้ง 200 เซนติเมตร แนวนอน 100 เซนติเมตร
 • ไฟล์ประกอบด้วย หัวเรื่องวิจัย ชื่อทีมผู้วิจัย และสถานที่ทำงาน ที่มา วัตถุประสงค์ (objectives) วัตถุประสงค์และวิธีการ (Materials and Methods),ผลการวิจัย (result) บทสรุป (conclusion)
 • สามารถมีรูป กราฟ ตาราง แผนภูมิและเอกสารอ้างอิงได้ ควรให้มองเห็นชัดเจน
 • คลิปการบรรยายไม่เกิน 8 นาที และบันทึกไฟล์คลิป ส่งมาที่สมาคมฯ email:dementiadat@gmail.com
 • ไฟล์และคลิปการนำเสนอของท่านจะอยู่ในเว็บไซต์การประชุมเป็นเวลา 30 วัน เข้าดูได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนโดยการ log-in เท่านั้น

กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย

รายละเอียด วันที่
ส่งผลงานวิจัย วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564
แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งคลิป short oral presentation/E-poster ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการนำเสนอ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564