18 กุมภาพันธ์ 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564


ตารางการประชุม


18 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย
08.30-08.40 Opening remark ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา

ประธาน ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด

ประธานร่วม อ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส

08.40-09.25 Reconsideration of amyloid hypothesis and tau hypothesis in Alzheimer's disease

รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์

09.25-10.10 Cerebral white matter lesions and microbleeds: effect on cognition and management

อ.พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

ดูวีดีโอ

10.10-10.30 Coffee Break
10.30-11.30 Emerging pharmacological treatment on cognitive symptoms

รศ.ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

ดูวีดีโอ

11.30-12.15

ประชุมสามัญประจำปี กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ

ดูวีดีโอ

12.15-13.00 Lunch Sym: Are there any clinical advantages for using the 23 mg formulation of Donepezil?

ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์

ดูวีดีโอ

13.00-13.45 Lunch Sym: Combination Drug Therapy for the Management of AD

Moderator : รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
Speaker : ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร

ดูวีดีโอ

ประธาน รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

ประธานร่วม พท.ผศ.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ

13.45-14.30 AI in detection and management of dementia

รศ.พญ.โสฬพัทธิ์ เหมรัญโรจน์

ดูวีดีโอ

14.30-15.00 Coffee Break
15.00-16.30 Challenges in dementia diagnosis: clinical approach and diagnosis/ imaging

อ.นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

ผศ.พญ.พิรดา วิทูรพณิชย์

รศ.พญ.ชลิสา โชติพานิช

ดูวีดีโอ


19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย

ประธาน นพ.พนัส ธัญญะกิจไพศาล

ประธานร่วม ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร

08.30-9.10 Special sensation (hearing/ visual impairment) affecting dementia: consequence and intervention

ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์

ดูวีดีโอ

09.10-10.10 Symp: Evidence-base of non-pharmacologic intervention for dementia

รศ.พญ.พูนศรี รังษีขจี

ดูวีดีโอ

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

อ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส

ดูวีดีโอ

10.10-10.40 Coffee Break
10.40-11.30 Emerging pharmacologic management in BPSD

รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย

ดูวีดีโอ

11.30-12.15 Lunch Sym 3: EGb761 – The Unlock Treatment for Cognitive Impairment (What's New in TH CPG for Dementia 2020?) รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
12.15-13.00 Lunch Sym: Benefits on cognition, function and brain atrophy of long-term multinutrient intervention in early Alzheimer’s disease including mild cognitive impairment Prof.Dr.Tobias Hartmann
Dr.Tomasz Rudka

ประธาน อ.นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม

ประธานร่วม อ.นพ.อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ

13.00-14.00 Symp: Breakthrough in dementia

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

พท.หญิง พญ.ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร

ดูวีดีโอ

14.00-14.30 Coffee Break
14.30-16.00 Challenges in dementia management

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ

อ.ดร.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล

ดูวีดีโอ

16.00 Closing remarks and research award

20 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย
08.30-08.45 Introduction to DSM 5 Neurocognitive domains

รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย

ดูวีดีโอ

08.45-09.30 Bedside assessment of complex attention

ศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ

ดูวีดีโอ

09.30-10.15 Bedside assessment of learning and memory

ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ

ดูวีดีโอ

10.15-10.45 Coffee Break
10.45-11.30 Bedside assessment of language

ผศ.พญ.พิรดา วิทูรพณิชย์

ดูวีดีโอ

11.30-13.00 พักกลางวัน
13.00-13.45 Bedside assessment of perceptual motor function

อ.นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

ดูวีดีโอ

13.45-14.30 Bedside assessment of executive function

รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์

ดูวีดีโอ

14.30-14.55 Coffee Break
14.55-15.40 Bedside assessment of social cognition

อ.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล

ดูวีดีโอ

15.40-16.00 Brief cognitive assessment in everyday practice at outpatient setting

รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์

ดูวีดีโอ PART 1

ดูวีดีโอ PART 2

16.00-16.15 Q&A
16.15-16.30 Closing

Electronic Poster Presentation
No ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุล ผู้ส่งประกวด
1 Clinical risk score for predicting vascular dementia after ischemic stroke in Thailand

ผศ.ดร.นพ.ธรรมนาถ เจริญบุญ
สังกัด: รพ.ธรรมศาสตร์

ดูวีดีโอ

2 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยอัลไซเมอร์

นางสาวชนิศา วุฒิโชติวรกิจ
สังกัด: สาขาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์

ดูวีดีโอ

3 The new multi-textured puzzles improved visuospatial memory and attention in MCI patients

นพ.ภัทรพล กาญจนพิพัฒน์กุล
สังกัด: สถาบันประสาทวิทยา

ดูวีดีโอ

4 Effects of Vagus Nerve Stimulation on Attention and Working Memory in Neuropsychiatric Disorders: A Systematic Review

อ.นพ. ดารุจ อนิวรรตนพงศ์
สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูวีดีโอ

5 The Correlation of orthostatic hypotension and cognitive dysfunction in patients with Parkinson’s disease: A cross-sectional comparative study

นพ.กิตติธัช บุญเจริญ
สังกัด: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ดูวีดีโอ

6 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อยและการมีส่วนร่วมทางสังคมในผู้สูงอายุ

พญ.ธนพร  จิระวิชชเลิศ
สังกัด: รพ.พระมงกุฎเกล้า

ดูวีดีโอ

7 Neuropsychiatric symptom in stroke and transient ischemic attack by cognitive status and stroke subtype

พญ.ปีลันทา ไตรวิทยานุรักษ์
สังกัด: ศิริราชพยาบาล

ดูวีดีโอ

8 Changes in Cognition and Perception of Cognitive Decline after 1-2 years in non-Demented Patients with Parkinson’s Disease

นพ.ณัชพล วงศ์กาญจนา
สังกัด: ศิริราชพยาบาล

ดูวีดีโอ

9 Subjective and Objective Cognitive Decline in Patients Suspected of Obstructive Sleep Apnea

นพ.สรวิชญ์ คืนดี
สังกัด: ศิริราชพยาบาล

ดูวีดีโอ

10 การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.สาวิตรี สิงหาด
สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูวีดีโอ

11 การพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการคัดกรองสมองเสื่อม ในบริบทประเทศไทย

นางสาวอรวรรณ์ คูหา
สังกัด: สถาบันเวชศาสตร์ผู้ศูงอายุ กรมการแพทย์

ดูวีดีโอ