วิทยากร


ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา

รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์

อ.พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

รศ.ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร

รศ.พญ.โสฬพัทธิ์ เหมรัญโรจน์

อ.นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

ผศ.พญ.พิรดา วิทูรพณิชย์

รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช

ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์

รศ.พญ.พูนศรี รังษีขจี

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

อ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส

รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย

Prof.Dr.Tobias Hartmann

Dr.Tomasz Rudka

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

พท.หญิง พญ.ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร

ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ

อ.ดร.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล

รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์

ศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ

ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด

รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

พท.ผศ.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ

นพ.พนัส ธัญญะกิจไพศาล

อ.นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม

อ.นพ.อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ